Beneficjenci

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących subregion olsztyński (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, miasto Olsztyn) w wieku 30+ lat, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia,  zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

Przewidziano 100 miejsc dla uczestników, w szczególności: dla osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.