O projekcie

Projekt „SZANSA NA PRACĘ!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Okres realizacji projektu: Listopad 2016 – Październik 2017

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

- identyfikację potrzeb uczestnika projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zdiagnozowania jego potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe – teczka, notes, długopis, pendrive z materiałami szkoleniowymi

- poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą celem przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy, przedstawienie kierunków rozwoju w celu podjęcia zatrudnienia. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

- szkolenia zawodowe - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Uczestnikom zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe

 

- 3 miesięczny staż zawodowy – celem stażu jest przede wszystkim zniwelowanie luk w praktyce zawodowej i przygotowanie uczestników poprzez umiejętności praktyczne do potrzeb pracodawców. Staże będą powiązane z szkoleniami zawodowymi które odbyli uczestnicy projektu. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

- pośrednictwo pracy – kompleksowe i indywidualne działania w zakresie znalezienia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców,wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

CEL

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie aktywizacji zawodowej 100 osób w tym 60 kobiet, powyżej 29 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących subregion olsztyński.

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  prze min. 90% grupy docelowej

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 33% osób w wieku 50 lat i więcej
 • min. 39% kobiet
 • min. 33% osób z niepełnosprawnościami
 • min. 30% osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 38% osób o niskich kwalifikacjach

 

 WARTOŚĆ PROJEKTU    1 542 216,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 310 883,60 zł